Drobečková navigace

Úvod > Dokumenty > Školní řád

Školní řád

Mateřská škola Světlá Hora, příspěvková organizace

Světlá Hora č. 416 PSČ: 793 31 IČO: 19199716  DIČ: CZ19199716

Tel.: 601321443  Datová schránka – ID: u5i6yb8

Webové stránky: www.mssvetlahora.cz E-mail: reditelka@mssvetlahora.cz

Bankovní spojení: MONETA, č.ú. 261321822/0600  

 

ŠKOLNÍ ŘÁD a VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLY

I. PRÁVA A POVINNOSTI DĚTÍ PŘIJATÝCH K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ A ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ DĚTÍ PODLE § 21, ZÁKONA 561/2004 Sb.

Děti mají právo

ü  na vzdělávání a školské služby podle platné legislativy,

ü  děti jsou přijímány na základě platné legislativy: § 34, zákona 561/2004Sb. ve znění pozdějších předpisů a zákona 258/2000Sb. ve znění pozdějších předpisů,

ü  MŠ mohou navštěvovat i děti se speciálními vzdělávacími potřebami a mohou být integrovány pouze v případě, že nedojde k narušení činností při plnění školního vzdělávacího programu,

ü  využívat všech prostor a zařízení školy za dodržení stanovených pravidel,

ü  na informace o průběhu a výsledcích svého vzdělávání,

ü  vyjadřovat se ke všem rozhodnutím týkajícím se podstatných záležitostí jejich vzdělávání, přičemž jejich vyjádřením musí být věnována pozornost odpovídající jejich věku a stupni vývoje,

ü  na informace a poradenskou pomoc školy nebo školského poradenského zařízení v záležitostech týkajících se vzdělávání podle tohoto zákona.

 

Zákonní zástupci dětí mají právo

ü  na informace o průběhu a výsledcích vzdělávání jejich dítěte,

ü vyjadřovat se ke všem rozhodnutím týkajícím se podstatných záležitostí vzdělávání jejich dítěte, přičemž jejich vyjádřením musí být věnována odpovídající pozornost,

ü  mají právo navštěvovat MŠ dle dohody s vyučujícím nebo vedením školy a vyjadřovat se k rozhodnutím týkajících se záležitostí vzdělávání jejich dítěte,

ü  na informace a poradenskou pomoc školy nebo školského poradenského zařízení v záležitostech týkajících se vzdělávání podle tohoto zákona.

 

 

Děti jsou povinny

ü  řádně docházet do školy nebo školského zařízení a řádně se vzdělávat,

ü  dodržovat školní řád, pravidla hygieny, předpisy a pokyny školy k ochraně zdraví a bezpečnosti, s nimiž byly seznámeny,

ü  dodržovat zásady kulturního chování ve škole i mimo školu nejen vůči dospělým, ale i k sobě navzájem,

ü  přezouvat a převlékat se v šatnách. Nutností je, aby veškeré oblečení i obutí mělo dítě označeno. Zákonní zástupci jsou povinni ihned hlásit veškeré ztráty,

ü  plnit přiměřeně svému věku pokyny všech zaměstnanců školy vydané v souladu s právními předpisy a školním řádem.

 

Zákonní zástupci dětí jsou povinni

ü  zajistit, aby dítě docházelo řádně do mateřské školy,

ü  přivádět dítě osobně nebo ho přivádí jiná zákonnými zástupci pověřená osoba na základě podepsaného „ZMOCNĚNÍ“,

ü  předávat dítě osobně zaměstnanci školky (ranní filtr). Dítě vyzvedávají také pouze zákonní zástupci. Pokud zákonní zástupci pověří jinou osobu, musí vyplnit a podepsat tzv. „ZMOCNĚNÍ“,

ü  zajistit, aby dítě docházelo do MŠ náležitě vybaveno (oblečení, obutí v závislosti na počasí a plánované činnosti),

ü  oznamovat nepřítomnost dítěte co nejdříve osobně, telefonicky, sms nebo emailem,

ü  v případě nenadálých zdravotních problémů dítěte (nevolnost, zvraceni, průjem, horečka, respirační onemocnění - kašel, rýma…. atd.) si v co nejkratší době po oznámení dítě z MŠ vyzvednout. Do MŠ se takové dítě může vrátit nejdříve následující pracovní den jen zcela zdravé, případně tentýž den jen po prokazatelném vyjádření lékaře,

ü  informovat školu o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích dítěte nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání nebo na bezpečnost dalších dětí,

ü  v případě integrace dítěte v MŠ plně spolupracovat s MŠ i specializovanými pracovišti,

ü  informovat MŠ bezodkladně o změnách zdravotní pojišťovny, bydliště, telefonů apod.,

ü  na vyzvání ředitele školy se osobně zúčastnit projednání závažných otázek týkajících se vzdělávání dítěte,

ü   dokládat důvody nepřítomnosti dítěte na vzdělávání v souladu s podmínkami stanovenými školním řádem,

ü  oznamovat škole údaje podle § 28 odst. 2 a 3 (jméno a příjmení dítěte, rodné číslo, popřípadě datum narození, nebylo-li rodné číslo dítěti přiděleno, státní občanství, místo narození a místo trvalého pobytu, popřípadě místo pobytu na území České republiky podle druhu pobytu cizince nebo místo pobytu v zahraničí, nepobývá-li dítě, na území České republiky, údaje o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání a o zdravotních obtížích, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání, jméno a příjmení zákonného zástupce, místo trvalého pobytu nebo bydliště, pokud nemá na území České republiky místo trvalého pobytu, a adresu pro doručování písemností, telefonické spojení) a další údaje, které jsou podstatné pro průběh vzdělávání nebo bezpečnost dítěte a změny v těchto údajích.

Další práva dítěte a zákonných zástupců, která respektujeme v mateřské škole

Dítě má právo:

ü  být uznáváno jako jedinec ve společnosti (právo na respektování jazyka, barvy pleti, rasy či sociální skupiny)

ü  na emočně kladné prostředí a projevování lásky

ü  být respektováno jako individualita, která tvoří svůj vlastní život (právo ovlivňovat rozhodnutí, co se s ním stane, právo na chování přiměřené věku, právo být připravováno na svobodu jednat a žít vlastním životem…)

(v závorkách uvedeny úryvky z Úmluv o právech dítěte)

 

Zákonní zástupci mají právo:

ü  na diskrétnost a ochranu informací a osobních dat týkajících jejich dětí jich samotných

ü  po dohodě s učitelkou být přítomni výchovným činnostem ve třídě

ü  přispívat svými náměty a nápady k obohacení výchovného programu školy

 

 

II. PODMÍNKY PRO PŘIJETÍ A UKONČENÍ VZDĚLÁVÁNÍ DÍTĚTE V MŠ

Děti jsou přijímány na základě zápisu do MŠ. Rodiče jsou o zápisu včas informováni prostřednictvím webových stránek, obecního zpravodaje, osobních pozvánek na adresu trvalého bydliště a informačními letáky. Pokud má MŠ volné místo, mohou být děti přijaty i během školního roku. Na uvolněná místa se nevyhlašuje v průběhu roku samostatný zápis. O vyřízení žádosti rozhoduje ředitel školy po projednání se zřizovatelem do 30 dnů. Rodičům je předáno rozhodnutí o přijetí, či nepřijetí s uvedením důvodu.

MŠ nabízí při zahájení docházky tzv. adaptační režim pro bezproblémový vstup dítěte do MŠ. V této době je přítomen s dítětem v MŠ někdo z rodiny a ve spolupráci s učitelkami dochází k postupnému osamostatňování dítěte a zvykání na pobyt v MŠ. Průběh adaptace je individuální, přizpůsobuje se dítěti.

Ukončení docházky do MŠ projednává ředitel školy se zákonným zástupcem. Pokud zákonní zástupci chtějí ukončit docházku dítěte do MŠ, oznámí tuto skutečnost písemně řediteli školy. Ukončit docházku mohou během celého školního roku.

Ředitel školy může ukončit docházku dítěte do mateřské školy po předchozím písemném upozornění zástupce dítěte, jestliže:

ü  zákonný zástupce opakovaně neuhradí úplatu za vzdělávání v MŠ nebo úplatu za školní stravování ve stanoveném termínu a nedohodne s ředitelem jiný termín úhrady;

ü  dítě se bez omluvy zákonného zástupce nepřetržitě neúčastní předškolního vzdělávání po dobu delší než dva týdny;

ü  zákonný zástupce dítěte závažným způsobem opakovaně narušuje provoz mateřské školy (nedodržuje školní řád);

ü    ukončení doporučí v průběhu zkušebního pobytu dítěte lékař nebo školské poradenské zařízení.

 

III. ZÁSADY PROVOZNÍHO ŘÁDU MATEŘSKÉ ŠKOLY SVĚTLÁ HORA, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Provozní doba a podmínky provozu:

Typ:                                                 celodenní

Věkové složení:                             smíšené třídy (děti ve věku 2 – 7 let)

Provozní doba:                              od 06.00 do 16.00 hodin

 

Nástup dětí:                                  od 06.00 do 08.00 hodin (v 08.00 hodin se MŠ uzamyká)

Odchod dětí po obědě:                 od 11.30 hodin do 12.00 hodin

Odchod odpoledne:                      od 13.50 hodin do 16.00 hodin

V případě opakovaného vyzvedávání dítěte z MŠ po ukončení provozní doby, bude tato skutečnost oznámena na OSPOD (orgán sociálně-právní ochrany dětí) Bruntál a zřizovateli. O odchodech dětí po skončení provozní doby jsou vedeny záznamy. Rodičům, zákonným zástupcům může být stanovena úhrada nákladů za péči o dítě po skončení provozní doby MŠ. V případě, že nedojde k nápravě, bude tato skutečnost považována za porušení vnitřního řádu a dle platných předpisů může dojít i k ukončení docházky dítěte do MŠ.

Po předchozí domluvě s učitelkou mohou rodiče přivést své děti během celého dne. Do MŠ dochází děti pravidelně. Rodiče oznamují známou nepřítomnost den předem telefonicky, sms nebo emailem. Zákonní zástupci nebo jimi pověřené osoby předávají dítě učitelce osobně a informují ji o zdravotním stavu dítěte. Učitelka též provádí ranní filtr. Dítě může vyzvednout také osoba pověřená zákonným zástupcem, která je uvedena ve „zmocnění k vyzvedávání dítěte“. Rodiče dítěte jsou u zápisu do MŠ i na zahajovací třídní schůzce informování o všem, co dítě do MŠ potřebuje. O organizaci prázdninového provozu rozhoduje ředitel školy společně se zřizovatelem a rodiče jsou včas (dva měsíce předem) informováni o uzavření MŠ.

 

Povinné vzdělávání:

ü  nabývá platnost od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku, do zahájení povinné školní docházky,

ü  dítě, které plní povinnost předškolního vzdělávání formou pravidelné denní docházky, dochází do MŠ v pracovních dnech v čase od 8:00 do 12:00 hod. Vzdělávání v ostatní době provozu MŠ je dobrovolné,

ü  povinnost předškolního vzdělávání není dána ve dnech školních prázdnin,

ü  V případě nepřítomnosti dítěte, které plní povinné vzdělávání je zákonný zástupce povinen dítě omluvit buď telefonicky, emailem, přes kontaktní formulář na webových stránkách mateřské školy nebo přes messenger a sms nejpozději do 3 kalendářních dnů od počátku nepřítomnosti dítěte,

ü  uvolňování z předškolního vzdělávání na delší dobu povolí ředitel mateřské školy nebo zástupce ředitele pro MŠ na základě žádosti rodičů s uvedením důvodu. Pokud je zákonnému zástupci dopředu známá nepřítomnost dítěte při povinném vzdělávání v MŠ, oznámí tuto skutečnost včetně uvedení důvodu a doby nepřítomnosti dítěte v dostatečném předstihu. Písemné oznámení nepřítomnosti (s datem a podpisem zákonného zástupce) je možné doručit do MŠ (musí být evidovány): osobně ředitelce nebo e-mailem na adresu reditelka@mssvetlahora.cz

ü  kde budou omluvenky archivovány po dobu aktuálního školního roku,

ü  docházka dětí plnících povinné vzdělávání je evidována učitelkami. V případě neomluvené absence nebo zvýšené omluvené absence informují učitelky ředitelku školy, která poskytnuté informace vyhodnocuje,

ü  při zvýšené omluvené nepřítomnosti ověřuje její věrohodnost, v případě potřeby přijímá podobná opatření jako v případě neomluvené absence,

ü  neomluvenou absenci dítěte řeší ředitel školy nebo zástupce ředitele pro MŠ pohovorem, na který je zákonný zástupce pozván doporučeným dopisem. Při pokračující absenci ředitel školy nebo zástupce ředitele pro MŠ zašle oznámení o pokračující nepřítomnosti dítěte orgánu sociálně-právní ochrany dětí,

ü  zákonný zástupce dítěte, pro které je předškolní vzdělávání povinné, může pro dítě zvolit, že bude individuálně vzděláváno. Zákonný zástupce dítěte je povinen tuto skutečnost oznámit nejpozději 3 měsíce před počátkem školního roku zástupci ředitele pro MŠ. V průběhu školního roku lze plnit povinnost individuálního předškolního vzdělávání nejdříve ode dne, kdy bylo oznámení o individuálním vzdělávání dítěte doručeno řediteli školy, kam bylo dítě přijato k předškolnímu vzdělávání,

ü  oznámení zákonného zástupce o individuálním vzdělávání dítěte musí obsahovat jméno, popřípadě jména a příjmení, rodné číslo a místo trvalého pobytu dítěte, v případě cizince místo pobytu dítěte, uvedení období, ve kterém má být dítě individuálně vzděláváno, důvody pro individuální vzdělávání dítěte,

ü  MŠ ověří úroveň osvojování očekávaných výstupů v jednotlivých oblastech, případně doporučí další postup vzdělávání,

ü  způsob ověření: 15ti minutovým rozhovorem s pedagogickým pracovníkem školy, termíny ověření včetně náhradních termínů se stanoví tak, aby se ověření uskutečnilo v období od 15. 11. do 15.12. Náhradní termín bude stanoven na základě individuální domluvy se zákonným zástupcem, nejpozději do 31. 12. (přesné termíny budou oznámeny na škole a zaslány e-mailem),

ü  povinnost zákonného zástupce je zajistit účast dítěte,

ü  o ukončení individuálního vzdělávání rozhoduje zástupce ředitele pro MŠ, kam bylo dítě k předškolnímu vzdělávání přijato, pokud zákonný zástupce nezajistil účast dítěte u ověření, a to ani v náhradním termínu. Odvolání proti rozhodnutí zástupce ředitele pro MŠ nemá odkladný účinek. Po ukončení individuálního vzdělávání nelze již opětovně individuálně vzdělávat,

ü  výdaje, které vzniknou při individuálním vzdělávání (např. nákup didaktických her a pomůcek), hradí zákonný zástupce dítěte s výjimkou speciálních kompenzačních pomůcek,

ü  individuálně vzdělávané dítě nemá nárok účastnit se akcí pořádaných mateřskou školou (plavání, výlety),

 

 

Rodiče, zákonní zástupci předávají dítě do MŠ zdravé. Vyskytne-li se u dítěte infekční onemocnění, rodiče tuto skutečnost neprodleně ohlásí MŠ. Zamlčování zdravotního stavu dítěte bude považováno za porušení řádu školy. Při příznacích onemocnění dítěte v době pobytu v MŠ (teplota, zvracení, bolesti břicha, apod.) jsou rodiče, zákonní zástupci neprodleně telefonicky informováni a vyzváni k zajištění další zdravotní péče o dítě. Při opakovaném předávání dítěte do MŠ se zjevnými zdravotními obtížemi (silné nachlazení, kašel, rýma, teplota, apod.) bude vyžadováno lékařské potvrzení, že je dítě zdrávo a smí navštěvovat dětský kolektiv. Nedodržování tohoto ustanovení bude považováno za porušení Školního řádu.

 

 

IV. PODMÍNKY K ZAJIŠTĚNÍ BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ DĚTÍ A OCHRANY PŘED SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝMI JEVY A PŘED PROJEVY DISKRIMINACE, NEPŘÁTELSTVÍ NEBO NÁSILÍ

Pedagogičtí pracovníci dodržují při vzdělávání dětí pravidla a zásady bezpečnosti a ochrany zdraví.  Pracovníci školy respektují základní zákonné normy, mj. především „Úmluvu o právech dítěte“ a „Ústavu ČR“. Pracovníci školy se řídí „Provozním a organizačním řádem“, „Pracovním řádem“ a dalšími platnými předpisy. Učitelky odpovídají za děti od doby, kdy dítě převezmou od rodičů, zákonných zástupců nebo jimi pověřených zástupců až do doby, kdy je opět rodičům nebo zástupcům předají. Pokud se rodiče nechají zastupovat, sdělí tuto informaci na předepsaném formuláři vedení MŠ. Učitelka nepřijme do MŠ dítě, které není zdravotně zcela v pořádku. Dojde-li u dítěte během dne k projevu nemoci, zajistí učitelka jeho oddělení od ostatních dětí a ihned vyrozumí zákonného zástupce, který musí uvést do přihlášky takové telefonní číslo, na kterém bude kdykoliv k zastižení (soukromé číslo nebo číslo do zaměstnání). Při úrazu dítěte poskytne učitelka okamžitou první pomoc, kontaktuje zákonného zástupce a dle závažnosti zajistí lékařské vyšetření.

Při akcích mimo MŠ se řídí pracovníci školy §7 - §13 zákona 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví. Školní vzdělávací program MŠ obsahuje seznámení dětí s problematikou patologických jevů, o kterých jsou děti přiměřenou formou informovány. V celém objektu MŠ je zákaz kouření a není povolen vstup se psy.

Všechny děti v MŠ jsou pojištěny proti úrazům a nehodám v době pobytu dítěte v MŠ a při akcích MŠ organizovaných. Při společných akcích MŠ s rodinami dětí přebírají zodpovědnost za děti zákonní zástupci nebo jimi pověřené osoby.

Informace o připravovaných akcích v MŠ jsou vždy včas oznamovány na nástěnce v šatnách MŠ, v soukromé FB skupině nebo mailem a na webových stránkách www.mssvetlahora.cz .

 

V. ZACHÁZENÍ SE ŠKOLNÍM MAJETKEM

Dítě nepoškozuje zařízení školy, udržuje v pořádku zapůjčené předměty. Neplýtvá vodou, energií ani spotřebním materiálem. Svévolné poškození majetku, učebních pomůcek, hraček apod. zákonní zástupci dítěte uhradí nebo zajistí opravu uvedením do původního stavu. Zákonní zástupci jsou povinni chovat se tak, aby nepoškozovali majetek MŠ.

 

 

VI. STANOVENÍ PODMÍNEK PRO ÚHRADU ÚPLATY ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ A STRAVNÉ V MŠ

 

Stravování: ranní svačina:           08.00 – 08.20 hodin

                       oběd:                      11.00 – 11.45 hodin

                       odpolední svačina  13.30 – 13.50 hodin

Úplata za předškolní vzdělávání a stravování v mateřské škole je platba, která je pro rodiče povinná. Opakované neuhrazení platby je považováno za závažné porušení školního a vnitřního řádu  mateřské školy a v konečném důsledku může být důvodem pro ukončení docházky dítěte do mateřské školy (podle § 35, odst. 1 d), z. č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání).

Všechny děti přihlášené do MŠ se i v MŠ stravují.

Odhlásit dítě ze stravy může rodič nejpozději do 12.00 hodin den předem na webových stránkách www.strava.cz.  Při nemoci dítěte, či nečekané absenci si může rodič vyzvednout oběd do jídlonosiče od 11.30 hodin do 12.00 hodin jen ten daný den. Stravné i školné je hrazeno bezhotovostně k 25. dni v měsíci, a to měsíc předem.

Předškolní vzdělávání je poskytováno za úplatu, jejíž výši určuje ředitel školy. Na základě dokladu zákonného zástupce je možné osvobození od úplaty.

 

 

 

 

VII. POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ RODIČŮM:

Informace jsou poskytovány na informační schůzce, ve vitríně u vchodu MŠ, na nástěnkách v šatnách MŠ, v soukromé facebookové skupině, facebookových stránkách MŠ, na mailu a na webových stránkách školy a dále individuálně učitelkami MŠ.

 

VIII. ZVEŘEJNĚNÍ A ZÁVĚR:

Se školním řádem jsou rodiče seznámeni na informativní schůzce v srpnu před zahájením školního roku. Školní řád je k dispozici v šatnách a na webových stránkách školy.

 

 

Ve Světlé Hoře 1.9. 2023                                                                          Jana Šubová, ředitelka školy

Obsah stránky se připravuje. Děkujeme za pochopení.